LOCATION
99/7 ม.2 ต.จะโหนง
อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
PHONE  088-7826303,095-0689709

ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

Written by Super User
Hits: 9265

ประวัติโรงเรียน

                    โรงเรียนรัศมีอนุสรณ์  ก่อตั้งโดยนายอาหมัดรุชดี และ นางวนิดา  หีมพินิจ  บนเนื้อที่ ๒ ไร่ ๒ งาน ๒๒.๙/๑๐ ตารางวา หน้ากว้าง 27 เมตร ยาว 300 เมตร หลังกว้าง 20 เมตร  ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙/๗  หมู่ ๒ ถนนสงขลา – นาทวี  ตำบลจะโหนง  อำเภอจะนะ   จังหวัดสงขลา  สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา รหัสไปรษณีย์ ๙๐๑๓๐  โทรศัพท์ ๐๘๖-๔๘๙๑๕๔๘  website: www.rasmianusorn.com ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกชนในระบบ  ประเภทสามัญ  เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗  โดยนายอาหมัดรุชดี  หีมพินิจ  เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการ   และนางวนิดา  หีมพินิจ  เป็นผู้จัดการ   จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรการศึกษาแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑    ควบคู่กับหลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖ ในระดับอิสลามศึกษาตอนกลางและตอนปลาย

                      โรงเรียนรัศมีอนุสรณ์  เป็นโรงเรียนประจำ  รับเฉพาะนักเรียนหญิง       เปิดสอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑-๓) ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.๔-๖ ) โดยในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นปีแรกที่เปิดทำการเรียนการสอน  มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑  

                      ในระยะแรก มีอาคารคสล.ชั้นเดียว จำนวน ๑ หลัง ประกอบด้วย  ห้องเรียน ๑ ห้อง  ห้องวิทยาศาสตร์ ๑ ห้อง  ห้องสมุด  ๑ ห้อง  และใช้เป็นที่พักของนักเรียนจำนวน ๒ ห้อง 

                       มีอาคารห้องน้ำ ๑ หลัง ประกอบด้วย ห้องส้วม ๑๐ ห้อง  ห้องอาบน้ำ ๑๐ ห้องและบ่อพักน้ำสำหรับให้นักเรียนซักผ้าอีก ๑ ลูก   

                       มีอาคารเอนกประสงค์เป็นอาคารคสล.ชั้นเดียวอีก หนึ่งหลัง  ซึ่งประกอบด้วย  ครัวและส่วนรับประทานอาหารของนักเรียน , ร้านค้าโรงเรียน  , ห้องธุรการและห้องผู้อำนวยการ

                       นอกจากนี้มีมัสยิดคอนกรีตเสริมเหล็กที่ได้รับบริจาคจากคูเวต ขนาด 7 X 9 เมตร  จำนวน ๑  หลัง  สำหรับให้นักเรียนใช้ประกอบศาสนกิจ