LOCATION
99/7 ม.2 ต.จะโหนง
อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
PHONE  088-7826303,095-0689709

หลักฐานการรับสมัคร

หลักฐานการรับสมัคร

Written by Super User
Hits: 3747

หลักฐานที่ต้องนำมาในวันมอบตัว (กรุณาเตรียมหลักฐานให้ครบตามที่กำหนด)

     เอกสารของนักเรียน

 1. ใบสมัคร (กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน)
 2. ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ
 3. บัตรประชาชนของนักเรียนผู้สมัคร (ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาสูติบัตรของนักเรียนผู้สมัคร (ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา)  จำนวน 1  ฉบับ
 5. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล (กรณีที่เปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล ถ่ายเอกสาร ให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา)  จำนวน  1  ฉบับ
 6. ทะเบียนบ้านของนักเรียนผู้สมัคร (ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา) จำนวน  1 ฉบับ
 7. รูปถ่ายหน้าตรง สวมชุดนักเรียน สีหรือขาวดำ ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน  3  รูป

     เอกสารของบิดา  มารดา  

 1. ทะเบียนบ้านของบิดา (ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา) จำนวน  1 ฉบับ
 2. ทะเบียนบ้านของมารดา (ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา) จำนวน  1 ฉบับ
 3. บัตรประชาชนของบิดา (ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา) จำนวน  1 ฉบับ
 4. บัตรประชาชนของมารดา (ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา) จำนวน  1 ฉบับ

    เอกสารของผู้ปกครอง (กรณีที่นักเรียนไม่ได้พักอาศัยอยู่กับบิดา – มารดา) ให้นำเอกสารของผู้ปกครองมาด้วย)

     1. ทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา) จำนวน  1 ฉบับ