LOCATION
99/7 ม.2 ต.จะโหนง
อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
PHONE  088-7826303,095-0689709

ตราโรงเรียน

ตราโรงเรียน

Written by Super User
Hits: 6821

ตราโรงเรียน

 

 

หมายถึง   โรงเรียนรัศมีอนุสรณ์มุ่งสร้างผู้เรียนที่รักการศึกษาค้นคว้า   เข้าใจคัมภีร์กุรอ่านอย่างถ่องแท้  และ นำสู่การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน