LOCATION
99/7 ม.2 ต.จะโหนง
อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
PHONE  088-7826303,095-0689709

ประชาสัมพันธ์

โรงเรียนรัศมีอนุสรณ์ รับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2566

Written by Super User
Hits: 310

ระเบียบการรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

------------------------------------------------------

 1. การสมัครเรียน สมัครเรียนได้ 2 วิธี
 • สมัครออนไลน์ ที่เว็บไซต์ของโรงเรียน rasmianusorn.com  
 • หรือ สมัครด้วยตนเอง(ยื่นใบสมัครและเอกสาร) ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม – 25 มีนาคม 2566 ตั้งแต่ เวลา 08.00 – 16.00 น. (ทุกวัน ยกเว้นวันเสาร์ ในเวลาราชการ) 
 1. สัมภาษณ์และมอบตัวนักเรียน  -
 2. หลักฐานที่ต้องนำมาในวันมอบตัว (กรุณาเตรียมหลักฐานให้ครบตามที่กำหนด)

      เอกสารของนักเรียน

 1. ใบสมัคร (กรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนชัดเจน)
 2. ใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับถ่ายเอกสาร จำนวน 1 ฉบับ
 3. บัตรประชาชนของนักเรียนผู้สมัคร (ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา) จำนวน 1 ฉบับ
 4. สำเนาสูติบัตรของนักเรียนผู้สมัคร (ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา)  จำนวน 1  ฉบับ
 5. ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล (กรณีที่เปลี่ยนชื่อ หรือ นามสกุล ถ่ายเอกสาร ให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา)  จำนวน  1  ฉบับ
 6. ทะเบียนบ้านของนักเรียนผู้สมัคร (ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา) จำนวน  1 ฉบับ
 7. รูปถ่ายหน้าตรง สวมชุดนักเรียน สีหรือขาวดำ ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน  3  รูป

     เอกสารของบิดา  มารดา  

 1. ทะเบียนบ้านของบิดา (ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา) จำนวน  1 ฉบับ
 2. ทะเบียนบ้านของมารดา (ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา) จำนวน  1 ฉบับ
 3. บัตรประชาชนของบิดา (ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา) จำนวน  1 ฉบับ
 4. บัตรประชาชนของมารดา (ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา) จำนวน  1 ฉบับ

    เอกสารของผู้ปกครอง (กรณีที่นักเรียนไม่ได้พักอาศัยอยู่กับบิดา – มารดา) ให้นำเอกสารของผู้ปกครองมาด้วย)

     1. ทะเบียนบ้านของผู้ปกครอง (ถ่ายเอกสารให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนา) จำนวน  1 ฉบับ

 

สมัครเรียนออนไลน์ คลิกที่นี่ 

--------------------------------------------------------------------

ดาวโหลด เอกสาร

ใบสมัครและใบมอบตัว คลิกที่นี่