LOCATION
99/7 ม.2 ต.จะโหนง
อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
PHONE  088-7826303,095-0689709

ภาพกิจกรรม

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ทัศนศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ) จะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

Written by Super User
Hits: 2006

วันนี้ (28 มิถุนายน 2561) โรงเรียนรัศมีอนุสรณ์ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 40 คน ทัศนศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ ศูนย์การเรียนรู้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต (กฟผ) อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ระหว่างเวลา่ 08.30 -16.00 น.โดยการควบคุมดูแลของคณะครู จำนวน 5 ท่าน  พร้อมกำหนดจัดกิจกรรมตอบปัญหา (ภาคค่ำ) หลังจากนักเรียนทัศนศึกษา ระหว่างเวลา 20.30-22.00 น. เพื่อสรุปความรู้ ความเข้าใจ และส่ิงที่นักเรียนได้รับ