LOCATION
99/7 ม.2 ต.จะโหนง
อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
PHONE  088-7826303,095-0689709

ภาพกิจกรรม

โรงเรียนรัศมีอนุุสรณ์จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ โรงไฟฟ้าจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

Written by Super User
Hits: 1286

วันนี้ (1 กรกฎาคม 2562) โรงเรียนรัศมีอนุุสรณ์จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ โรงไฟฟ้าจะนะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา กลุ่มเป้าหมาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 50 คน คณะครูผู้ควบคุม จำนวน 5 คน กิจกรรมประกอบด้วย การประชุมชี้แจงก่อนออกเดินทาง 2.ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ โรงไฟฟ้าจะนะ 3.กิจกรรมตอบปัญหา (ภาคค่ำ) และการจัดบอร์ดความรู้