LOCATION
99/7 ม.2 ต.จะโหนง
อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
PHONE  088-7826303,095-0689709

ภาพกิจกรรม

โรงเรียนรัศมีอนุสรณ์ นำนักเรียนเก็บขยะบริเวณชายหาดและพื้นที่ใกล้เคียง

Written by Super User
Hits: 1362

โรงเรียนรัศมีอนุสรณ์ ปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการมีจิตสาธารณะ โดยนำนักเรียนเก็บขยะบริเวณชายหาดและพื้นที่ใกล้เคียง