LOCATION
99/7 ม.2 ต.จะโหนง
อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
PHONE  088-7826303,095-0689709

ภาพกิจกรรม

นักเรียนและคณะครูศึกษาเรียนรู้ป่าชายเลน ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบูนาดารา

Written by Super User
Hits: 1204

นักเรียนและคณะครูศึกษาเรียนรู้ป่าชายเลน ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบูนาดารา อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี