LOCATION
99/7 ม.2 ต.จะโหนง
อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
PHONE  088-7826303,095-0689709

ภาพกิจกรรม

ทัศนศึกษาโรงไฟฟ้า อ.จะนะ จ.สงขลา

Written by Super User
Hits: 1609

วันนี้ โรงเรียนรัศมีอนุสรณ์นำนักเรียนไปทัศนศึกษาโรงไฟฟ้า อ.จะนะ จ.สงขลา

ประกอบด้วยกิจกรรม 2 ส่วน คือ ภาคกลางวัน ศึกษาค้นคว้า แหล่งเรียนรู้ 

ภาคกลางคืน ตอบคำถามจากการศึกษาค้นคว้า.....