LOCATION
99/7 ม.2 ต.จะโหนง
อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
PHONE  088-7826303,095-0689709

ผลงาน/รางวัล/ความสำเร็จ

รับมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 (2)

Written by Super User
Hits: 1159

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 แก่โรงเรียนเอกชนในสังกัดที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ดีเด่นใน 3 ประเภท ดังนี้

1.สถานศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 สูงสุด

2.สถานศึกษาที่มีค่าพัฒนาจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระหว่างปีการศึกษา 2560 ถึง 2561 สูงสุด

3.สถานศึกษาที่มีนักเรียนมีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เต็ม 100 คะแนน

รวมทั้งสิ้น 48 โรงเรียน ณ โรงแรมญันนะตีย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

โดย โรงเรียนรัศมีอนุสรณ์ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 ด้านผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 สูงสุด อันดับที่ 10 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเอกชนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา