LOCATION
99/7 ม.2 ต.จะโหนง
อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
PHONE  088-7826303,095-0689709

ภาพกิจกรรม

นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ประธานคณะกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการ จำนวน 4 ท่านตรวจ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนในระบบ ประจำปีงบประมาณ 2561

Written by Super User
Hits: 1478

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ ประธานคณะกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการ จำนวน 4 ท่านตรวจ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนในระบบ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายอาหมัดรุชดีี หีมพินิจ ผู้รับใบอนุญาต/ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางวนิดา หีมพินิจ ผู้จัดการโรงเรียน ให้การต้อนรับ