LOCATION
99/7 ม.2 ต.จะโหนง
อ.จะนะ จ.สงขลา 90130
PHONE  088-7826303,095-0689709

ภาพกิจกรรม

โรงเรียนรัศมีอนุสรณ์ กำหนดจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

Written by Super User
Hits: 1367

โรงเรียนรัศมีอนุสรณ์ กำหนดจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๓ อาคารใหม่ โดยมีนายอาหมัดรุชดี หีมพินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัศีอนุสรณ์ เป็นประธานการประชุม เพื่อชี้แจงรายละเอียด กฎระเบียบ และแนวปฏิบ้ติของโรงเรียนเพื่อให้การพัฒนานักเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองในการพัฒนาบุตรหลาน ให้เติบโตเป็นคนดี เก่ง และมีความสุข